HİZMETLERİMİZ

Risk Değerlendirilmesi

Tehlike; zarar verme potansiyeline sahip herhangi bir şey. Tehlikeler insana, mala ve prosese etki edebilir; Kazalara ve hastalıklara, ürün kaybına, makine hasarlarına, vb. sebep olabilir.Mesleki risk; bir tehlikeye maruziyet sonucu ölüm, yaralanma ya da bir hastalığın meydana gelme olasılı ğının ve şiddetinin bileşkesine işaret eder. 

30/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerlerine risk değerlendirmesi yapılması çalışanlara temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmesi ve acil durum eylem planı yapılması zorunluluğunu getirmiş bununla ilgili de ciddi denebilecek maddi cezalar ve yaptırımları beraberinde yürürlüğe konulmuştur.

Mesleki risklerin değerlendirilmesinde temel amaç, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır. Risk değerlendirme, işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan ve çalışanlara ve çevreye olabilecek olası zararların en aza indirilmesine yardım eder. Risk değerlendirme aynı zamanda işinizin verimli ve rekabet edebilir olmasına katkı sağlar.

Risk değerelendirmesi özetle aşağıdaki adımları kapsamaktadır:

  • Risk ve tehlikelerin tanımı

  • Risk ve tehlike yönetimi

  • İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi

  • Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması

  • Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri

  • İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması

  • Risk analiz ekiplerinin kurulması

  • Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması

  • Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması

Haliloğulları Osgb olarak yapmış olduğumuz hemen hemen her sektördeki sayısız risk analizleri ve konusunda uzman kadromuz ile risk değerlendirmesi,temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve acil durum eylem planlarınızı ilgili yönetmelikler ışığında kurumsal ve profesyonelce yapmayı taahhüt ediyor ve bu çalışmalar ile ilgili bizlerden de görüş almanızı bekliyoruz.