HİZMETLERİMİZ

Acil Durum Eylem Planı

   Acil durum eylem planları zorunluluğu, içeriği,amaç ve dayanakları  18/06/2013 tarihli ‘’ iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik’’  içeriğinde belirtilmiştir.

   Bu yönetmeliğe göre:

   İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

 • Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

 • Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

 • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

 • Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

 • Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

 

****Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Ayrıca yönetmelik başlıklarından bazıları : 

 • Acil durum planı

 • Acil durumların belirlenmesi

 • Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

 • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

 • Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

 • Dokümantasyon

 • Tatbikat

 • Acil durum planının yenilenmesi

 • Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

 • Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

 • Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması

 • Acil durum planı rehberleri

 • Ekip eğitimlerinin tamamlanması

Şeklinde sıralanabilir.

 

  Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.

 

   Haliloğulları Osgb olarak bizleri çalışma ortağı seçmeniz durumunda iş yerlerinizde görevlendirilecek iş güvenliği uzmanlarımız ve iş yeri hekimlerimiz acil durum eylem planlarını sözleşme içeriğinde ve her hangi bir ekstra ücret talep etmeden bu hizmeti vermeyi taahhüt etmektedir.